مدیریت

کریم درخشانی

میزان تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: مدیریت
سمت: مؤسس مجموعه

فاطمه درخشانی

میزان تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: روانشناسی
سمت: مدیریت

معاونت

فریده درخشانی

میزان تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: زبان انگلیسی
سابقه: ۹ سال
سمت: معاون اجرایی

زهرا عابدی

میزان تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: روانشناسی
سمت: معاون آموزشی
سابقه تدریس: 7 سال

مهدی نراقیان

میزان تحصیلات: فوق دیپلم
رشته تحصیلی: الکترونیک
سابقه: 4 سال
سمت: معاون اجرایی

نسرین عبادی

میزان تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: ادبیات فارسی
سمت: مسئول پایه ابتدایی سابقه تدریس: 7 سال
افتخارات: رتبه ۴ درس پژوهی در سال ۹۷
رتبه ۱ در جشنواره جابر بن حیان در سال ۹۷

زهرا زارع

میزان تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: علوم قرآن
سمت: معاون پرورشی

آموزگاران

طلا فیضی

میزان تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: زیست شناسی
سابقه تدریس: 4 سال
سابقه تدریس: 7 سالزهرا سلطانی

میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: زراعت
سابقه تدریس: ۷ سال
مقام اول درس پژوهی ناحیه 5 سال 1400
افتخارات: رتبه دوم جابر بن حیان در سال ۹۷
مقام چهارم درس پژوهی ناحیه ۱ سال ۹۷
دارای مدرک مربی قرآنی از سازمان تبلیغات