1 مشخصات دانش آموز
2 مشخصات پدر
3 مشخصات مادر
4 اطلاعات خانواده
5 تایید و ارسال اطلاعات
  • مشخصات دانش آموز

  • شماره سری شناسنامه 2 رقم می باشد.
  • شماره سریال شناسنامه 6 رقم می باشد.
  • منظور، دوره های آمادگی و مهدقرآن می باشد.
  • در صورت داشتن سابقه بیماری نام آن را وارد کنید.
  • در صورت داشتن سابقه مصرف دارو نام آن را وارد کنید.
  • پس از شروع سال تحصیلی امکان ثبت نام برای سرویس، اصلا وجود ندارد.
  • توجه: شماره موبایل برنامه شاد و ایتا باید یکسان باشد.