کادر مدرسه 1400

مؤسّس و مدیریت


کریم درخشانی
میزان تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: مدیریت
سمت: مؤسس مجموعه

فاطمه درخشانی
میزان تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: روانشناسی
سمت: مدیریت

معلّمان


زهرا نجفی
میزان تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: الهیّات
سابقه تدریس: 12سال
افتخارات: رتبه اول جشنواره جابر بن حیان
رتبه اول و دوم درس پژوهی در چندین سال
مقام کشوری در زمینه اینفوگرافیک سال 96
همکاری در تالیف کتاب های آموزشی
معلم نمونه ناحیه5 در سال 90-89
رتبه برتر مقاله نویسی

زهرا عابدی
میزان تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: روانشناسی عمومی
سابقه تدریس: 8 سال
افتخارات: مقام اول درس پژوهی در سال 97
مقام اول در جشنواره جابر بن حیان سال 99
رتبه اول جشنواره جابر بن حیان در سال 98
مقام دوم جشنواره جابر بن حیان در سال 97
همکاری در تألیف کتاب

شیوا سهرابی
میزان تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: ریاضی کاربردی
سابقه تدریس: 5 سال
افتخارات: رتبه اول درس پژوهی در سال 95
رتبه دوم درس پژوهی در سال 96
مقام کشوری جابر بن حیان در سال 99        

زهرا سلطانی
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: زراعت
سابقه تدریس: 7 سال
افتخارات: رتبه دوم جابر بن حیان در سال 97
مقام چهارم درس پژوهی ناحیه 1 سال 97
دارای مدرک مربی قرآنی از سازمان تبلیغات

نسرین عبادی
میزان تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: ادبیات فارسی
سابقه تدریس: 6 سال
افتخارات: رتبه 4 درس پژوهی در سال 97
رتبه 1 در جشنواره جابر بن حیان در سال 97

کبری ناظر قراملکی
میزان تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: شیمی معدنی
سابقه تدریس: 4 سال
افتخارات:
رتبه دوم در جشنواره جابر بن حیان سال 98  

نازیلا محمدیان
میزان تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: زیست شناسی
سابقه تدریس: 5 سال
افتخارات: معلم نمونه ناحیه5 در سال 90-89
رتبه دوم درس پژوهی در سال 96

شبنم کاظم زاده
میزان تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی
سابقه تدریس: 7 سال
افتخارات: مقام دوم درس پژوهی در سال 97
مقام دوم درس پژوهی در سال 98

زهرا فکردار
میزان تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: چند رسانه‌ای
سابقه تدریس: 5 سال
افتخارات: همکاری در تألیف کتاب

سحر بیلوار
میزان تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: علوم تربیتی
سابقه تدریس: 7 سال

فاطمه فلاح
میزان تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: علوم تربیتی
افتخارات:
مقام دوم در المپیاد علمی حوزه علمیه
مقام قرآنی در حفظ

نسرین راعی
میزان تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی
سابقه تدریس: 3 سال

پروین خانکشی پور
میزان تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: ادبیات فارسی
سابقه تدریس: 6 سال

معصومه شریف مایانی
میزان تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: ریاضی کاربردی
سابقه تدریس: 3 سال

کادر اجرایی


زهرا مصطفایی
میزان تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: ریاضی کاربردی
سابقه: ۱۰ سال
سمت: معاون آموزش

فریده درخشانی
میزان تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: زبان انگلیسی
سابقه: ۹ سال
سمت: معاون اجرایی

الهام صادقی
میزان تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی
سابقه: 8 سال
سمت: معاون پرورشی